Wartości, którymi się kierujemy...

 • Dbałość o najwyższe standardy pracy.
  Jesteśmy przekonani, że fundamentem prowadzenia nowoczesnej i stabilnej firmy są ludzie. Wspólnie tworzymy miejsce pracy. Jako firma szanujemy i przestrzegamy międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Przestrzegamy zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantujemy wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.
  JSW jest miejscem wolnym od wszelkich praktyk uwłaczających godności drugiego człowieka. 
 • Relacje z klientem.
  Najważniejszymi zasadami naszej firmy w relacjach z klientem są: odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkt, będący efektem pracy ludzi o unikalnych kompetencjach umiejętnościach i doświadczeniu. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i naukowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczony produkt spełniał najwyższe standardy i oczekiwania naszych klientów.
 • Świadomość ekologiczna.
  Czerpiemy z bogactw naturalnych będących wspólnym dziedzictwem, pamiętając, aby nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. Promujemy także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników oraz partnerów biznesowych, prowadząc kampanie edukacyjne na rzecz ekologii.
 • Efektywne zarządzanie.
  Chcemy efektywnie zarządzać wszelką działalnością firmy, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych interesariuszy. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością, środowiskowego, bhp oraz bezpieczeństwem informacji. Stosowanie zawartych w nim zasad przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też nasz wizerunek w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.
 • Ład korporacyjny.
  Stosując się do Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, jako spółka giełdowa działamy według zasady „comply or explain”, której mechanizm polega na przekazywaniu przez spółkę rynkowi jednoznacznej informacji o naruszeniu dobrej praktyki.
  Wszystkie zasady zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW są przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez naszą spółkę.
 • Relacje oparte na transparentnych zasadach.
  Naszych priorytetem jest budowanie relacji z partnerami, które są oparte na zasadach uczciwej konkurencji. Nasze decyzje mają uzasadnienie biznesowe. Aktywnie przeciwdziałamy praktykom przeciwko zasadzie transparentości w wyborze podwykonawców i dostawców.
 • Kontakty z jednostkami sektora publicznego.
  Przywiązujemy szczególną wagę do dobrych relacji z samorządami, na terenie których prowadzimy swoją działalność. W zakresie kontaktów z jednostkami sektora publicznego (administracja centralna i samorządowa, spółki komunalne, spółki Skarbu Państwa) stosujemy wewnętrzne uregulowania oraz Prawo Zamówień Publicznych.


Niniejsze wartości zostały zatwierdzone przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wiemy jednak, że mogą pojawiać się wątpliwości, dlatego każdy z pracowników ma możliwość zgłoszenia swoich opinii czy pytań na adres: [email protected].