Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, które jest głównym elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy, jest regulowane przez rygorystyczne zasady ujęte w Polityce Środowiskowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz zasady wdrożonego w 2005 roku Systemu Zarządzania Środowiskowego według standardu ISO 14001.

Określone w celach strategicznych naszej firmy zobowiązania w zasadniczym stopniu dotyczą sfery odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Jastrzębska Spółka Węglowa SA od początku swojej działalności z uwagą oraz otwartością obserwuje i analizuje istotne problemy społeczne w swoim otoczeniu. Przejawem tego jest dyktowana poczuciem odpowiedzialności postawa wobec tych, na których życie i funkcjonowanie nasze przedsiębiorstwo ma możliwość realnie oddziaływać. Dlatego też nie ograniczamy swych działań tylko do podstawowej działalności.

Jastrzębska Spółka Węglowa jako spółka górnicza  nie może uniknąć szkodliwych efektów działalności, jednakże świadoma swej odpowiedzialności za negatywne dla środowiska skutki, podejmuje działania w celu minimalizowania negatywnych efektów swojej działalności a w wielu przypadkach wnosi poważny wkład w rekultywację.

Celem strategii działalności JSW S.A. w zakresie ochrony środowiska jest ograniczenie i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania produkcji górniczej na środowisko naturalne.

Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących kierunków działań:

  • dozowanie zasolonych wód dołowych kolektorem „Olza” do rzeki Odry, a tym samym zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i spełnienie warunków ochrony hydrotechnicznej,
  • zmniejszenie ilości wytwarzanej skały płonnej – odpadów wydobywczych i maksymalne jej zagospodarowanie w wyrobiskach podziemnych i na powierzchni oraz wykorzystanie do produkcji kruszyw,
  • redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • minimalizację wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu,
  • realizację napraw obiektów inżynieryjno - budowlanych dotkniętych szkodami górniczymi,
  • likwidację nadmiernego poziomu hałasu emitowanego do środowiska,
  • rekultywację i zagospodarowanie terenów objętych działalnością górniczą.