Największą wartością Jastrzębskiej Spółki Węglowej są ludzie. Najcenniejsi są dla nas ci pracownicy, którzy identyfikują się z firmą i jej misją.  Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej to obecnie 21 516 osób, z czego pod ziemią pracuje 16 866 osób, natomiast na powierzchni 4 650.  

Elementem strategii idącym w parze z produkcją są kompetencje, zaś o ich jakości decydują ludzie. Zakłada się więc zarówno zatrudnianie nowych, wykształconych osób jak i inwestycje w ich kształcenie. Temu celowi mają także służyć szkoły górnicze, gdzie pozyskanie młodych osób, niejednokrotnie wywodzących się z tradycyjnych rodzin górniczych uzupełniałoby realizację planów produkcyjnych o element niezwykle istotny – mianowicie czynnik ludzki w wymiarze przekładającym się na społeczności lokalne.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym i cenionym pracodawcą w regionie. Spółka i firmy ściśle z nią związane odgrywają więc rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla dużej części społeczeństwa regionu. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego. Duże znaczenie ma dla nas kształcenie naszej kadry.

Podstawowymi celami realizowanej w JSW SA polityki kadrowej są:

  • zapewnienie Spółce odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów;
  • efektywne i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich;
  • dbałość o rozwój zawodowy kadry poprzez system karier, kształcenia i doskonalenia zawodowego

Świadomość tego faktu i poczucie odpowiedzialności społecznej wymagają zatem od nas integracji dobra firmy z dobrem społecznym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i rozwojowych.
Przejawia się to m.in. zaangażowaniem JSW SA w:

  • inwestowanie w zasoby ludzkie i kapitał intelektualny,
  • wzmacnianie bezpieczeństwa i ochrony pracy zatrudnionych,
  • kwestie wyrównywania szans społecznych.

Swoim pracownikom gwarantujemy liczne świadczenia m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe badania lekarskie oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, paczki dla chorych pracowników, zapomogi bezzwrotne, paczki okolicznościowe dla dzieci pracowników.  

W grupie tych działań niezwykle istotna jest troska o zdrowie pracowników. Jastrzębska Spółka Węglowa zapewnia im wszechstronną opiekę medyczną przekraczającą wymagany zakres, w tym możliwość korzystania ze specjalistycznych programów bądź uzyskania pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach losowych.

Nasi pracownicy identyfikują się z JSW SA
Dobre i bezpieczne warunki pracy to także otwarta komunikacja wspierająca tworzenie świadomości pracowników, jako partnerów strategicznych i wspierająca identyfikację z firmą. JSW od kilku lat prowadzi kampanie wizerunkowe, w których wykorzystuje wizerunek swoich pracowników. Pracownicy występują m.in. w filmach promocyjnych Spółki, są bohaterami kalendarzy firmowych. Dzięki takiej filozofii – pracownicy stają się rzecznikami i orędownikami wartości JSW SA.
JSW SA dba także o stałe zwiększanie identyfikacji pracowników z Grupą. Oprócz tradycyjnego munduru górniczego, pracownicy mają możliwość dosłownego identyfikowania się z JSW poprzez noszenie elementów garderoby z logotypem JSW – krawatów, znaczków firmowych, koszul czy sportowych koszulek.