Ślad węglowy GK JSW

Grupa Kapitałowa JSW, aby dotrzymać kroku zwiększonym ambicjom w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wychodząc naprzeciw nowym wytycznym w zakresie ujawniania informacji na temat zmian klimatu, od 2017 roku prowadzi zintegrowane obliczanie i raportowanie swojego śladu węglowego organizacji.

Celem wyznaczania śladu węglowego GK JSW  jest monitorowanie emisji gazów cieplarnianych w zdefiniowanych granicach organizacji i dążenie do optymalizacji zużycia energii, eliminowania energochłonnych rozwiązań oraz maksymalizacji gospodarczego wykorzystania metanu.

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy JSW jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 74% całkowitej emisji w przeliczeniu na CO2e) oraz dwutlenek węgla z procesów  spalania paliw w segmencie koksowniczym.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grupie realizowane jest głównie poprzez maksymalizację wykorzystania energetycznego gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2020 roku uzyskano zmniejszenie jego emisji do atmosfery o ok. 86 mln m3 (co się równa ok. 1,73 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla). Od roku 2018 w kopalniach „Budryk” oraz „Knurów-Szczygłowice” realizujemy projekt inwestycyjny pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu”, którego celem jest zwiększenie uzysku energii własnej i ograniczenie emisji metanu, śladu węglowego o kolejne ok. 1,3 mln Mg CO2e do 2025 roku.

Od trzech lat bierzemy czynny udział w aukcjach Jednostek Dwutlenku Węgla organizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. Zakupiliśmy łącznie 14 000 sztuk Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW). Zgodnie z formułą konceptu Leśnych Gospodarstw Węglowych, pozwoliło to na wsparcie projektu realizowanego w naszym regionie w Nadleśnictwie Kobiór w Rezerwacie Żubrowisko w Jankowicach Pszczyńskich pod nazwą „Modernizacja ścieżki edukacyjnej: „W krainie pszczyńskiego żubra”.

W zaktualizowanej w 2020 roku Strategii Grupy JSW na lata 2020-2030 przyjęliśmy zasadnicze kierunki działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu m.in.: poszukiwanie niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych i procesowych, optymalizacja energochłonności działań operacyjnych, zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych – maszyn i urządzeń, kontynuacja działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie śladu węglowego organizacji i poszczególnych produktów – węgla i koksu.

Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii środowiskowej GK JSW, która zapewnić ma powiązanie strategii biznesowej z nowymi celami strategicznymi Unii Europejskiej, w tym obniżania poziomu emisji i docelowo osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Świadome i skuteczne realizowanie zadań zmierzających do osiągnięcia stawianych w strategii celów związanych ze zwiększoną produkcją w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii oraz zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych w procesie wydobycia i produkcji sprzyja osiąganiu celów dotyczących poszanowania:

  • nauki,
  • nieodnawialnych zasobów poprzez ich efektywne wykorzystanie,
  • środowiska naturalnego,
  • transparentności.

ŚLAD WĘGLOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW

Metodologia:

Protokół GHG – Standard korporacyjny

Rok bazowy

2017

Kalkulacja śladu węglowego została przeprowadzona z uwzględnieniem działalności spółek, nad którymi JSW S.A. ma kontrolę operacyjną:

JSW S.A.
JSW KOKS S.A.
JSK Sp. z o.o.
JSU Sp. z o.o.
PGWiR S.A.
JSW SHIPPING Sp. z o.o. w likwidacji
JSW Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o.
JSW Logistics Sp. z o.o.
JSW IT SYSTEM Sp. z o.o.
JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o.

CLP-B Sp. z o.o
JSW Innowacje S.A.
JZR Sp. o.o.
JSW Ochrona Sp. z o.o.
Hawk-e Sp. z o.o.
BTS Sp. z o.o.
CARBOTRANS Sp. z o.o.
ZREM-BUD Sp. z o.o.
JZR „Dźwigi” Sp. z o.o.
PBSz S.A.

Granice organizacji:

Kontrola operacyjna

Granice operacyjne

Emisje bezpośrednie (zakres 1) – CO2, CH4, HFC

Emisje pośrednie (zakres 2) – zakup energii elektrycznej, cieplnej, chłodu i sprężonego powietrza

Kontakt

BIURO ZABEZPIECZENIA PRODUKCJI

Katarzyna Pruciak-Karasek
Tel. +48 32 756 43 64
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Magdalena Dordańska
Tel. +48 32 756 45 46
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl