Gospodarka odpadami, w tym odpadami wydobywczymi

Gospodarka odpadami w JSW S.A. prowadzona jest z wykorzystaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, ograniczając negatywne oddziaływanie odpadów na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Wszystkie metody postępowania z odpadami  prowadzone są z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik i technologii.

Spółka w trakcie eksploatacji oraz procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej węgla wytwarza znaczne ilości odpadów wydobywczych (rocznie ok. 10-11 mln ton). 
Ze względu na ich genezę dzieli się je na 3 rodzaje: 

  1. odpady związane z robotami udostępniająco-przygotowawczymi (kod 01 01 02),
  2. odpady powstające w Zakładach Przeróbczych przy płukaniu i oczyszczaniu urobku (kod 01 04 12),
  3. odpady powstałe również w Zakładach Przeróbczych w procesie wzbogacaniu węgla (kod 01 04 81).

JSW S.A. stara się bardzo racjonalnie podchodzić do tematu wytwarzania oraz zagospodarowania odpadów wydobywczych. W październiku 2019 roku Spółka opracowała i wdrożyła do stosowania Strategię gospodarowania odpadami wydobywczymi. Strategia określa m.in. kierunki zagospodarowywania odpadów wydobywczych, wskazuje działania optymalizujące procesy gospodarowania odpadami, a także prezentuje propozycje kierunków perspektywicznych.

  • Bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie odpadów wydobywczych w obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi na powierzchni prowadzone jest zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, planami gospodarki odpadami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  • Optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno – budowlanych oraz hydrotechnicznych prowadzone jest poprzez intensyfikację działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przeróbczych kopalń i ich sprzedaży. Produkcja kruszyw realizowana jest zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi na podstawie posiadanych przez kopalnie decyzji. 
  • Spółka kontynuuje działania związane z wykorzystaniem odpadów wydobywczych wraz z odpadami elektrownianymi oraz wodą zasoloną do wypełniania i doszczelniania zrobów ścian zawałowych w celach zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego, ograniczenia emisji metanu i osiadań terenu, poprawy warunków wentylacji oraz wypełniania zlikwidowanych i otamowanych zbędnych wyrobisk górniczych. 

JSW S.A. wytwarza również odpady inne niż wydobywcze. W porównaniu do ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych, odpady te stanowią niewielki procent wszystkich odpadów wytwarzanych w zakładach Spółki. Na bieżąco prowadzona jest segregacja i selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Odpady, które z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nie można przetworzyć na terenie zakładu, są systematycznie przekazywane do najbliżej położonych jednostek, w których mogą zostać przetworzone.

Odpady w liczbach:
Niemal 90 rodzajów odpadów powstaje w zakładach JSW S.A. Dokładna i prawidłowa segregacja oznacza znaczny odzysk surowców czy odpadów, a w następstwie bardziej czyste środowisko. Około 70% odpadów wytworzonych w zakładach JSW S.A. poddaje się procesom odzysku i recyklingu.

Czy wiesz że …
Poddanie 1 tony papieru recyklingowi pozwala ocalić aż 17 drzew, oszczędzić 1200 litrów wody i tyle energii, ile przeciętne gospodarstwo potrzebuje przez 5 miesięcy.
5 plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, a 26 na cały strój.
Recykling 1 metalowej puszki to trzygodzinne oglądanie telewizji.