Emisje gazów i pyłów, w tym gazów cieplarnianych

Ogromnym wyzwaniem każdej dużej spółki z branży wydobywczej, pozostaje wpływ jej działalności na środowisko naturalne – w tym emisje do atmosfery. Wydobyciu węgla kamiennego nierozłącznie towarzyszy emisja metanu (kopaliny towarzyszącej), która stanowi około 70% całkowitej emisji gazowo-pyłowej w JSW S.A. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy w kopalni, metan w znacznym stopniu jest ujmowany i zagospodarowywany, jednak nie da się uniknąć jego emisji z powietrzem wentylacyjnym. Emisja pozostałych substancji gazowych i pyłowych prowadzona jest na warunkach określonych w pozwoleniach na emisję i zgodnie z przepisami prawa.

Obecnie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Spółce realizowane jest poprzez maksymalne wykorzystanie ujętego metanu w silnikach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Mając na względzie bezpieczeństwo pracy, autoprodukcję energii, a także ochronę klimatu JSW S.A. prowadzi inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności odmetanowania oraz zagospodarowania metanu. Do najważniejszych z nich należy zabudowa kolejnych nowoczesnych układów kogeneracyjnych, w których metan z odmetanowania kopalń wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła. Wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym, prowadzi do znacznego wzrostu sprawności energetycznej oraz zapewnia mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do produkcji tej samej ilości energii prowadzonej oddzielnie. Realizacja tych inwestycji, zlokalizowanych na terenie kopalń „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice”, pozwoli na ograniczenie emisji metanu o kolejne 1,3 mln Mg CO2e.

Emisja w liczbach:

  • 50% - o tyle średnio zmniejszyła się roczna emisja CO2 w latach ubiegłych w porównaniu do lat 2003-2005. Główną przyczyną spadku emisji była zmiana technologii odwadniania węgla.
  • 70 % całkowitej emisji gazów cieplarnianych w JSW stanowi metan.
  • 99% - urządzenia o tak wysokiej skuteczności oczyszczania pracują w instalacjach JSW. Skuteczność określa jaki procent danego zanieczyszczenia zostało przez to urządzenie zatrzymane.