JSW na rzecz środowiska naturalnego

Śląsk to region tradycyjnie kojarzony z górnictwem i przemysłem ciężkim, który z powodzeniem  dąży do zdobycia pozycji lidera w zakresie innowacji i nowych technologii. Te aspiracje znajdują odzwierciedlenie w rozwoju nowoczesnych sektorów biznesu i zrównoważonych inwestycjach. W tym kierunku rozwija się także Jastrzębska Spółka Węglowa, która tworzy nowoczesną,  proekologiczną firmę sektora wydobywczego opierając się na unikatowej tradycji gospodarczej  regionu, kapitale ludzkim,  szacunku dla zasobów naturalnych oraz innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jednym z wiodących producentów koksu niezbędnego składnika do produkcji stali, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój innowacyjnej gospodarki.  JSW z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu stalowego staje się modelowym przedsiębiorstwem branży  z łańcuchem wartości:
Węgiel koksujący- koks- gaz- wodór- czysta energia przyjazna środowisku
który pozwoli na wykształcenie nowych kompetencji regionalnych i ewoluowanie tradycyjnego regionu górniczego regionu w nowoczesne, przyjazne środowisko centrum technologiczne – przemysłowe na miarę XXI wieku.

Jednym ze skutków transformacji światowej gospodarki w stronę nowoczesnego przemysłu niskoemisyjnego jest wzrastający popyt na przyjazne środowisku naturalnemu produkty, np.  samochody elektryczne czy elektrownie wiatrowe. Tym samym w oczywisty sposób wzrasta zapotrzebowanie na stal.  Bez stali nie może funkcjonować żadna gałąź współczesnej gospodarki, a obecnie nie ma żadnych alternatywnych  i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.  Węgiel koksowy został zaliczony przez UE do surowców strategicznych z punktu widzenia interesów gospodarczych Wspólnoty.  Jest jednym z 27 surowców wpisanych do wykazu surowców krytycznych UE ( Critical Raw Materials for the EU), a więc mających najwyższe znaczenie dla gospodarki i trudno zastępowalnych.

Jastrzębska Spółka Węglowa dostarcza ten niezbędny surowiec konsekwentnie wprowadzając innowacyjne i proekologiczne technologie. Wciąż szuka ekonomicznie opłacalnych metod pozyskiwania i przetwarzania nie tylko  podstawowego surowca, ale także wszelkich produktów ubocznych powstających w procesie jego przetwarzania, kładąc nacisk na poszanowanie środowiska naturalnego.
Troska o środowisko to bodziec do poszukiwania nowatorskich, skutecznych i efektywnych kosztowo technologii. Przy współpracy z ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz wieloma przedsiębiorstwami zainicjowaliśmy szereg projektów badawczych pokazując nową twarz JSW.


Działania środowiskowe w JSW S.A.

Dbałość o środowisko naturalne rozumiana jest przez JSW S.A. jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec społeczności lokalnej, a nie tylko jako wypełnienie obowiązków wynikających ze stosowania prawa. Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Spółki.

Stosowane rozwiązania i technologie zapewniają transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), będącą niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, które mają przyczynić się do zmiany modelu rozwoju gospodarczego określonego przez Komisję Europejską. 
 

Wyznaczone w Strategii kierunki działań w obszarze wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej, śladu węglowego organizacji i produktu, zarządzania terenami poprzemysłowymi, zagospodarowania zasolonych wód dołowych oraz wytwarzania produktów z udziałem odpadów wydobywczych do zastosowań w inwestycjach infrastrukturalnych stanowią element zrównoważonego modelu biznesowego i przyczynią się do realizacji priorytetów w ramach GOZ oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizowane przez Spółkę dobre praktyki wpisują się również w kluczowe obszary Europejskiego Zielonego Ładu, do których należą m. in.: redukcja zanieczyszczeń, ochrona klimatu, czysta energia, gospodarka cyrkularna.