Wychodząc naprzeciw potrzebom otaczającego nas środowiska i ludzi, przyjęliśmy zasady, które pomogą skoncentrować naszą pomoc, tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna i zgodna ze strategią i misją JSW.

Zaangażowanie JSW SA w sprawy regionu oznacza przede wszystkim troskę o utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Oznacza też, kreowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw pobudzających aktywność gospodarczą, sprzyjających tworzeniu nowych podmiotów i dywersyfikacji struktury gospodarczej. Ponadto partnerska współpraca z samorządami skutkuje wspólnie podejmowanymi inicjatywami i wzajemnym wsparciem.

JSW jest największym pracodawcą w regionie. Spółka i firmy ściśle z nią związane odgrywają więc rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla dużej części społeczeństwa regionu.

Chcemy, by nasza działalność, doświadczenie oraz pozycja lidera w produkcji węgla koksowego trwale wpisały się w rozwój regionów i miast, na terenie których funkcjonuje nasza firma – w szczególności mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Ornontowic i Suszca.  Staramy się wspierać ciekawe, nowatorskie i skuteczne rozwiązania w takich dziedzinach jak edukacja, zdrowie, ekologia, kultura i sport oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących w regionie. 

Polityka JSW SA wobec regionu oznacza więc przede wszystkim działania zmierzające do:

  • utrzymania dotychczasowych miejsc pracy,
  • wspierania działalności prospołecznej poprzez Fundację Rodzin Górniczych czy poprzez wsparcie placówek ochrony zdrowia (m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach).
  • wspierania szkół ponagimnazjalnych oraz wyższych uczelni, tym samym zacieśniając współpracę i stwarzając swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym.


Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest współzałożycielem i członkiem Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach, która niesie pomoc od 1997 roku dla rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidom górniczym i innym rodzinom górniczym, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Celem działania Fundacji na rzecz rodzin, o których mowa wyżej jest ponadto:

  • prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • promowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • promowanie kultury i sztuki, w szczególności dorobku artystycznego,
  • promowanie działań przeciwko uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja jest wspierana przez Jastrzębską Spółkę Węglową poprzez coroczne darowizny oraz przez pracowników Spółki poprzez zadeklarowane comiesięczne darowizny z otrzymywanego wynagrodzenia.