Pracownicy JSW studentami na AGH

8 kwietnia 2018r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, w obecności Artura Dyczki, Zastępcy Prezesa ds. Strategii i Rozwoju JSW oraz profesora Waldemara Korzeniowskiego, Kierownika Studiów Podyplomowych, zainaugurowano I edycję nowo otwartych Studiów Podyplomowych w zakresie: Węgiel Koksowy i Koks-Współczesne Wyzwania Technologiczne i Rynkowe.

Pierwszy wykład, dla 47 przyjętych studentów, na temat: Działalność JSW wobec wyzwań globalizacji, wygłosił zaproszony gość - prof. dr hab. Alojzy Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników sektora wydobywczo-energetycznego, absolwentów uczelni wyższych technicznych lub uniwersytetów, pracujących w przemyśle wydobywczym, energetycznym, metalurgicznym lub chemicznym. Absolwenci podnoszą poziom swojej wiedzy, umiejętności zawodowych i społecznych umożliwiających bardziej aktywny udział w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, na różnych szczeblach kariery zawodowej, zwłaszcza stanowiskach menadżerskich. Pierwszą edycję przygotowano przy współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową dla jej Pracowników.

Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z rolą i znaczeniem węgla kamiennego, zwłaszcza koksowego (metalurgicznego). Słuchaczce pozyskują wiedzę i kompetencje o procesach technologicznych realizowanych od etapu rozpoznania geologicznego, poprzez metody szacowania wartości złoża, techniki eksploatacji i przeróbki węgla, zagadnienia przetwórstwa energochemicznego, produkcji koksu, handlu węglem i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w grupie węglowo-koksowej, w kontekście strategii, możliwości i perspektyw rozwojowych Spółki.

Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 150 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w weekendy, w salach wykładowych lub w laboratoriach AGH w Krakowie oraz w sali wykładowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju. Oprócz pracowników naukowych AGH wykładowcami są zaproszeni profesorowie z: UW, UŚ, GIG, IGSMiE PAN oraz przedstawiciele przemysłu z  JSW, FAMUR i UNIVERSE-IBS.

Aktualności