Barbara Piontek

Prezes Zarządu, p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu

Dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek - przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Tworzyła m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego "Program dla Śląska", przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Barbara Piontek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Opublikowała ponad 200 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, praktyczne analizy ekonomiczne i opracowania dla biznesu oraz ekspertyzy dla Sejmu RP i województwa śląskiego.

Pracowała zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako doradca strategiczny w Ministerstwie Cyfryzacji, doradca strategiczny firm badawczo-rozwojowych. Była przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG), członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. oraz zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, polityce gospodarczej, metodyce budowania strategii rozwojowych, zarządzaniu w okresie transformacji, innowacyjności branży energetycznej, zarządzaniu usługami wrażliwymi, procesami restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zarządzaniu rozwojem i przedsiębiorczością lokalną.