O zakładzie

Przedmiot działania Zakładu Wsparcia Produkcji

 1. Zapewnienie ciągłości pełnego zaopatrzenia zakładów JSW S.A. przy zachowaniu sprawnego przebiegu procedur przetargowych oraz ich standaryzacja.
 2. Analizowanie potrzeb materiałowych zakładów JSW S.A. w celu unifikacji materiałów oraz wdrażanie nowych technologii materiałowych.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na dostawy materiałów, sprzętu i urządzeń celem wyboru dostawców oferujących wymaganą jakość w najkorzystniejszej cenie.
 4. Ocena oraz weryfikacja obecnych dostawców, a także pozyskiwanie nowych.
 5. Ocena ryzyka współpracy z dostawcami, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla strategicznych zakupów JSW S.A.
 6. Koordynowanie dostaw materiałowych oraz pracy magazynów i składów konsygnacyjnych, jednoczesne utrzymywanie optymalnego stanu zapasów materiałowych.
 7. Współpraca z zakładami i komórkami organizacyjnymi JSW S.A. w zakresie planowania zużycia materiałowego i zakupów inwestycyjnych.
 8. Prowadzenie działań dotyczących technologii materiałowej oraz jakości materiałów w ramach prowadzonych postępowań przetargowych i obowiązujących umów.
 9. Prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji procesów zachodzących w zakładach JSW S.A. oraz rekomendowanie rozwiązań eliminujących czynności obniżające efektywność pracy.
 10. Realizacja polityki zarządzania majątkiem nieprodukcyjnym zakładów JSW S.A., zagospodarowanie majątku niezwiązanego bezpośrednio z ich podstawową działalnością.
 11. Podejmowanie działań mających na celu przystosowanie majątku pozostałego po likwidowanych zakładach dla nowych przedsięwzięć gospodarczych.
 12. Organizowanie postępowań przetargowych na sprzedaż lub utylizację odpadów z zakładów JSW S.A. w tym złomu.
 13. Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem nad pracami remontowymi oraz inwestycyjnymi ZWP.
 14. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla GK JSW oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
 15. Przeprowadzanie badań psychologicznych i psychiatrycznych dla GK JSW oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
 16. Ścisła współpraca z Centrum Usług Wspólnych w zakresie zakupów i regulowania zobowiązań finansowych.
 17. Sporządzanie analiz i sprawozdawczości dla potrzeb JSW S.A. oraz jednostek zewnętrznych.