Historia

Decyzję o budowie Kopalni Krupiński – wówczas „Suszec” podjęto w 1974 roku. Założenia techniczno – budowlane tego przedsięwzięcia – „Budowa kopalni Suszec” zatwierdzone zostały przez MGiE 29 lipca 1975 roku.

Budowę kopalni rozpoczęto w grudniu 1975 roku.

Ważniejsze wydarzenia:

1976
W październiku rozpoczęto głębienie szybu w zamrożononym górotworze

1983
3 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie kopalni do eksploatacji i nadanie jej imienia "Krupiński". Zostały wybudowane wszystkie podstawowe obiekty technologiczne na powierzchni, oraz wykonane roboty dołowe dla udostępnienia złoża do wydobycia. Kopalnia wraz z innymi 16 przedsiębiorstwami wchodzi w skład Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju.

1984
Kopalnia "Krupiński" wchodzi w skład nowej struktury grupującej kopalnie o nazwie Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe.

1989
Utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu-Zdroju. Kopalnia "Krupiński" zostaje zgrupowana w tym przedsiębiorstwie.

1992
Oddano do eksploatacji pierwszy etap instalacji opalania suszarni węgla metanem oraz rozpoczęto prace w zakresie uzyskiwania energii elektrycznej z własnej turbiny gazowej zasilanej metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni.

1993       
Powstaje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., w skład której wchodzi KWK "Krupiński". Rozpoczyna się proces restrukturyzacji kopalni. Z okazji 100-nej rocznicy urodzin Profesora Bolesława Krupińskiego patrona kopalni zorganizowano uroczystą konferencję z udziałem gości z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczej, Głównego Instytutu Górnictwa oraz pracowników resortu.

1994      
Uzyskanie koncesji Nr 213/93 z dnia 28.01.1994r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Krupiński”, objętego obszarem górniczym O.G „Suszec II”.

W latach 2000-2001 
Kopalnia Krupiński dwukrotnie uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia", organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Uzyskała również III miejsce w konkursie "Kopalnia roku" pod patronatem Podsekretarza Stanu dr inż. Jana Szlązaka w kategorii "Najlepsza w roku 1999"

2002
Decyzją Ministra Środowiska z dnia 21-06-2002r. kopalnia uzyskała zmianę koncesji Nr 213/93 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża objętego obszarem górniczym O.G „Suszec III” na okres do 31.12.2015r.

2010
Uchwałą nr 317/VI/2010 z dnia 02.06.2010r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zaakceptował opracowanie kopalni pt. :”Koncepcja funkcjonowania kopalni „Krupiński do roku 2030 w oparciu o udostępnienie i zagospodarowanie partii „Centralnej”, „Zgoń” i „E”” wraz z ujętym w nim zakresem działań. Uchwałą  nr 318/VI/2010 z tego samego dnia Zarząd uznał również za celowe podjęcie działań formalno-prawnych związanych powiększeniem obszaru górniczego Suszec III KWK Krupiński o obszar przylegający do północno-wschodniej granicy aktualnego O.G. i przedłużeniem obowiązywania do 2030r. koncesji na wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej z projektowanego powiększonego na północ i wschód O.G. Suszec III.
                       
W latach 1983 - 2010   
Zostało wydrążonych około 420,6km wyrobisk korytarzowych.  Wyeksploatowano 115 parcel ścianowych w 15 pokładach. Wydobyto około 47,1 mln ton węgla.

Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:
Włodzimierz Ostaszewski
Jan Bednarz
Józef Gembalczyk
Ryszard Pojda
Mieczysław Mikołajczyk
Krzysztof Ogiegło
Marian Kurpas
Józef Jaszczyk