Sprzedaż węgla

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest największym w Europie producentem węgla ortokoksowego hard o wysokich parametrach jakościowych, który służy do produkcji najwyższej jakości koksu wielkopiecowego.

W strukturze sprzedaży węgla JSW, węgiel koksowy stanowi około 70%. Pozostałą część stanowią wysokokaloryczne miały węglowe do celów energetycznych oraz niewielkie ilości węgli sortymentowych (niesort, orzech oraz flotokoncentrat ).

Oprócz dostaw do koksowni w ramach Grupy Kapitałowej: JSW KOKS S.A., JSW S.A. na rynku krajowym dostarcza również  węgiel do koksowni ArcelorMittal Poland, Koksowni Częstochowa Nowa i Carbo-Koks. Węgiel energetyczny kierowany jest do podmiotów z sektora energetyki zawodowej, przemysłowej jak i do odbiorców indywidualnych. Na rynku zagranicznym odbiorcami węgla są głównie: Austria, Czechy i Słowacja.

*przez eksport rozumie się wywóz do krajów UE oraz poza jej granice