Dywidenda

Zgodnie z rekomendacją zawartą w prospekcie emisyjnym JSW S.A. (str. 59) Zarząd Jednostki dominującej w 2013 roku będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok. Polityka w zakresie dywidendy uwzględnia plany rozwoju Grupy, w szczególności jej plany inwestycyjne, które mają zapewnić stabilny rozwój Grupy i generowanie zysków z bieżącej działalności oraz uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które Zarząd uzna za istotne i podlega zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników. Wypłaty dywidendy przez JSW S.A. zależą również od stanowiska Skarbu Państwa, który jest akcjonariuszem posiadającym decydujący głos.
 

Dywidenda za rok obrotowy 2012

W dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. dokonało podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 rokuw wysokości 995 946 834,21 zł w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 295 877 221,92 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie 2,52 zł;
  2. kwotę w wysokości 185 999 753,00 zł przeznaczono na pokrycie powstałej w „Innych całkowitych dochodach” straty netto;
  3. pozostałą kwotę w wysokości 514 069 859,29 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego Spółki.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku.
  • termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. 

Dywidenda za rok obrotowy 2011

W dniu 31 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011. Zysk netto JSW S.A. osiągnięty w roku obrotowym 2011 w wysokości 2 082 532 648,47 zł pomniejszony o obligatoryjną wpłatę z zysku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r. pobieraną od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154 poz. 792, z późn. zm.) w wysokości 126 978 067,20 zł, a więc zysk netto do podziału w wysokości 1 955 554 581,27 zł został podzielony w następujący sposób:

  1. kwotę 631 674 386,48 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że na jedną akcje przypadało 5,38 zł. Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 6 lipca 2012 r. a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 24 lipca 2012 r. Dywidenda do Skarbu Państwa wyniosła 349,6 mln zł,
  2. kwotę 130 000 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dla pracowników JSW S.A. wraz z narzutami. Nagroda z zysku dla pracowników wypłacona została 22 czerwca 2012 r.,
  3. kwotę 1 193 880 194,79 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A.

Jednostka dominująca w wyniku podziału zysków jednostek zależnych za 2011 rok uzyskała dywidendy w łącznej wysokości 54,1 mln zł. Wskaźnik dywidendy na akcję przedstawiony został w Nocie 34 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.