Dlaczego angażujemy się w odpowiedzialny biznes?

"Odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem misji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nadając szczególne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w polityce firmy, dajemy dowód swego przekonania o wadze odpowiedzialnego i etycznego przywództwa opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju”… 

Zarząd JSW S.A.

Czy górnictwo może być społecznie odpowiedzialne?

Wiosną 2013 roku Jastrzębska Spółka Węglowa  przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Niewątpliwie wartością tego dokumentu było to, że  działania inicjowane były oddolnie i zrodzone ze spontanicznego entuzjazmu pracowników naszej firmy. CSR przestał być traktowany jako inicjatywa, a stała się istotnym elementem strategii biznesowej, która przenika przez wszystkie zachodzące w niej procesy biznesowe stając się istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Zaczęliśmy monitorować wpływ na otoczenie i kształtować go zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ten sposób działania i myślenia o rozwoju biznesu obecny jest w JSW od wielu lat, choć przez lata nie miał ram formalnych.

Budowanie wartości firmy w oparciu o zasady etyczne i w dialogu z interesariuszami stanowi aktualnie naturalny i niezbędny element długofalowej strategii zarządzania firmą. JSW podejmując kolejne kroki ku odpowiedzialnemu rozwojowi organizacji, jest przedsiębiorstwem stale uczącym się, czerpiącym z najlepszych dobrych praktyk zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.  Staramy się być organizacją społecznie odpowiedzialną i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy, a przede wszystkim z naszymi klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz pracownikami. 

Odpowiedzialny biznes w kryzysie. Czy jest możliwy? 

Kryzys nie tylko nie stał się dla nas pretekstem do ograniczania działań społecznie odpowiedzialnych, ale wręcz stanowił dla nas wyzwanie, które popycha do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Obecnie  działania filantropijne lub altruistyczne zostały porzucone na rzecz działań mających usprawnić zarządzanie i efektywność procesów. Wzmocnione zostały działania CSR wewnątrz organizacji, głównie wszystko to, co jest powiązane z miejscem pracy. Aktualnie pracujemy nad nową strategią CSR i dalszym doskonaleniem tego obszaru.  

 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej jesteśmy świadomi potrzeb i korzyści płynących ze społecznie odpowiedzialnej działalności. Przystępując do wielu projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, postanowiliśmy uporządkować obszar związany z CSR i samodzielnie stworzyliśmy strategię firmy odpowiedzialnej. Wychodzimy bowiem z założenia, że ludzie pracujący w JSW S.A. najlepiej rozumieją nasz biznes i to oni będą najlepszymi rzecznikami społecznie odpowiedzialnej jego realizacji. Strategia dotyczy JSW S.A., natomiast naszą ambicją jest stworzenie docelowo dokumentu, który będzie obejmował całą Grupę JSW. Jako firma społecznie odpowiedzialna opieramy się na stosowaniu przejrzystych praktyk biznesowych oraz budowaniu pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, a więc wszystkimi osobami i podmiotami, które firmę tworzą i z którymi nasza firma współdziała. Zdefiniowaliśmy osiem obszarów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wpływ, jaki nasza działalność ma na społeczeństwo i środowisko, stały się kluczowym elementem do oceny efektywności firmy społecznie odpowiedzialnej. Założeniem do strategii było uwzględnienie  interesów wszystkich stron przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. 

Jako lider rynku, czujemy się zobowiązani do promowania etyki oraz pragniemy dołączyć do grona czołówki światowej pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich Pracownikach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Nasza Misja i Wizja jest więc połączona z niezaprzeczalnymi wartościami,
które stanowiły bazę do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.