Cele strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cele przez nas sformułowane w zakresie społecznej odpowiedzialności to wsparcie biznesowych celów strategicznych firmy, a  w szczególności wpływ na społeczeństwo i minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko oraz budowa wizerunku JSW, jako wiarygodnego i solidnego partnera biznesowego dla dostawców i klientów.

I.    JESTEŚMY WIARYGODNYM PARTNEREM W BIZNESIE.
Troska o klienta i jego satysfakcja jest naszym priorytetem bez względu na rodzaj oferowanego produktu czy usługi.  Naszym założeniem jest polepszenie jakości obsługi klienta, partnerstwo oraz etyczne postępowanie w relacji z klientami, dotrzymywanie warunków kontraktów zawieranych z odbiorcami i dostawcami (terminowość, jakość), przejrzysta procedura handlowa i reklamacyjna oraz oferowanie naszym kontrahentom dodatkowego serwisu.

II.    CZUJEMY SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA ŚRODOWISKO NATURALNE.
Jako spółka górnicza  nie możemy uniknąć szkodliwych efektów działalności, jednakże świadomi swej odpowiedzialności za negatywne dla środowiska skutki, podejmujemy działania w celu minimalizowania negatywnych efektów, a w wielu przypadkach wnosimy poważny wkład w rekultywację terenu. Zwiększamy naszą odpowiedzialność za środowisko naturalne poprzez realizację wyznaczonych działań, w tym spełniających wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT).  Naszym założeniem jest przede wszystkim ochrona wód przed zasoleniem, racjonalne gospodarowanie odpadami (wydobywczymi, niebezpiecznymi i innymi), ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza, minimalizowanie oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz edukacja ekologiczna wśród pracowników.

III.    ZAPEWNIAMY DOBRE I BEZPIECZNE WARUNKI PRACY.
Najważniejszą wartością naszej firmy są ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o ich rozwój  i bezpieczeństwo.  Jako największy pracodawca w regionie czujemy się odpowiedzialni, dlatego za cel stawiamy sobie pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry i zapewnienie im stabilnego, dobrego miejsca pracy oraz jak najlepszych warunków.

Naszym założeniem jest nieustanne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez m.in. podnoszenie poziomu technicznego kopalń, monitoring zagrożeń naturalnych, ograniczanie wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość oraz podnoszenie jakości szkolenia. Działania w ramach strategii będą koncentrowały się na  wspieraniu zatrudnienia lokalnej społeczności, budowie wizerunku dobrego i stabilnego pracodawcy, budowie kultury  organizacyjnej  opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach, zwiększaniu efektywności pracy.

Priorytetem jest także zwiększanie identyfikacji pracowników poszczególnych spółek z Grupą oraz ciągłe doskonalenie kultury organizacyjnej oraz sposobów komunikacji i interakcji z pracownikami.

Zgodnie z filozofią JSW S.A. „dobre i bezpieczne warunki pracy”, to nie tylko zagwarantowanie pracownikom fizycznego bezpieczeństwa w pracy, to także dbanie o właściwe zarządzanie ich energią i tworzenie przestrzeni do jej regeneracji, także do rozwijania ich pasji i zainteresowań.  

IV.    AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI.
Jesteśmy nie tylko podmiotem biznesowym, ale także członkiem lokalnych społeczności, w których działamy. Dokładamy wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami tych społeczności. Poprzez przemyślane działania, które wpisują się w Wizję i Misję naszej firmy docieramy do potencjalnych lub aktualnych interesariuszy. Poprzez takie działania budujemy również niezbędną więź i poczucie solidarności z otoczeniem i jego problemami.

Naszym założeniem jest wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, budowanie wizerunku JSW jako mecenasa sportu, wspieranie rozwoju instytucji naukowych, służby zdrowia oraz programów wspierających uzdolnioną młodzież.