Historia

Decyzję o budowie Kopalni Krupiński – wówczas „Suszec” podjęto w 1974 roku. Założenia techniczno – budowlane tego przedsięwzięcia – „Budowa kopalni Suszec” zatwierdzone zostały przez MGiE 29 lipca 1975 roku.

Budowę kopalni rozpoczęto w grudniu 1975 roku.

Ważniejsze wydarzenia:

1976
W październiku rozpoczęto głębienie szybu w zamrożononym górotworze

1983
3 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie kopalni do eksploatacji i nadanie jej imienia "Krupiński". Zostały wybudowane wszystkie podstawowe obiekty technologiczne na powierzchni, oraz wykonane roboty dołowe dla udostępnienia złoża do wydobycia. Kopalnia wraz z innymi 16 przedsiębiorstwami wchodzi w skład Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju.

1984
Kopalnia "Krupiński" wchodzi w skład nowej struktury grupującej kopalnie o nazwie Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe.

1989
Utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu-Zdroju. Kopalnia "Krupiński" zostaje zgrupowana w tym przedsiębiorstwie.

1992
Oddano do eksploatacji pierwszy etap instalacji opalania suszarni węgla metanem oraz rozpoczęto prace w zakresie uzyskiwania energii elektrycznej z własnej turbiny gazowej zasilanej metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni.

1993       
Powstaje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., w skład której wchodzi KWK "Krupiński". Rozpoczyna się proces restrukturyzacji kopalni. Z okazji 100-nej rocznicy urodzin Profesora Bolesława Krupińskiego patrona kopalni zorganizowano uroczystą konferencję z udziałem gości z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczej, Głównego Instytutu Górnictwa oraz pracowników resortu.

1994      
Uzyskanie koncesji Nr 213/93 z dnia 28.01.1994r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Krupiński”, objętego obszarem górniczym O.G „Suszec II”.

W latach 2000-2001 
Kopalnia Krupiński dwukrotnie uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia", organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Uzyskała również III miejsce w konkursie "Kopalnia roku" pod patronatem Podsekretarza Stanu dr inż. Jana Szlązaka w kategorii "Najlepsza w roku 1999"

2002
Decyzją Ministra Środowiska z dnia 21-06-2002r. kopalnia uzyskała zmianę koncesji Nr 213/93 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża objętego obszarem górniczym O.G „Suszec III” na okres do 31.12.2015r.

2010
Uchwałą nr 317/VI/2010 z dnia 02.06.2010r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zaakceptował opracowanie kopalni pt. :”Koncepcja funkcjonowania kopalni „Krupiński do roku 2030 w oparciu o udostępnienie i zagospodarowanie partii „Centralnej”, „Zgoń” i „E”” wraz z ujętym w nim zakresem działań. Uchwałą  nr 318/VI/2010 z tego samego dnia Zarząd uznał również za celowe podjęcie działań formalno-prawnych związanych powiększeniem obszaru górniczego Suszec III KWK Krupiński o obszar przylegający do północno-wschodniej granicy aktualnego O.G. i przedłużeniem obowiązywania do 2030r. koncesji na wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej z projektowanego powiększonego na północ i wschód O.G. Suszec III.
                       
W latach 1983 - 2010   
Zostało wydrążonych około 420,6km wyrobisk korytarzowych.  Wyeksploatowano 115 parcel ścianowych w 15 pokładach. Wydobyto około 47,1 mln ton węgla.

Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:
Włodzimierz Ostaszewski 1975 do 11.1983
Jan Bednarz od 12.1983 do 14.11.1990
Józef Gembalczyk od 15.11.1990 do 30.06.1995
Ryszard Pojda od 1.07.1995 do 30.04.1998
Mieczysław Mikołajczyk od 1.05.1998 do 31.12.2006
Krzysztof Ogiegło od 1.01.2007 do 31.12.2011
Marian Kurpas od 1 stycznia 2012 do nadal