Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Wersja mobilna | 
 | Grupa JSW

Akcje pracownicze

Dywidenda dla Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

29-05-2012
Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o dywidendzie.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to forma dochodu z kapitału spółki. Dywidenda jest zyskiem spółki za dany rok (rok obrotowy), który może być przeznaczony przez spółkę do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy.

Zasady przyznania i wypłaty dywidendy uregulowane są w ustawie – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) oraz w statucie JSW S.A.

Spółka może wypłacić dywidendę akcjonariuszom jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

1)    Spółka osiągnęła zysk w roku obrotowym

oraz

2)    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale tego zysku.

Uchwałę o podziale zysku podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągusześciu miesięcy po upływie roku obrotowego (zazwyczaj jest to rok kalendarzowy). W przypadku JSW S.A. uchwała w tej kwestii została powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 maja 2012 r.

W uchwale w sprawie przydziału dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:

a.    wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję,

b.    dzień ustalenia prawa do dywidendy,

c.    dzień wypłaty dywidendy.

Komu przysługuje dywidenda?

Zgodnie z art. 348 § 2k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy i którzy - w przypadku akcji imiennych - wpisani są na ten dzień do księgi akcyjnej spółki (art. 343 k.s.h). (zobacz także: Kiedy zostanę wpisany do księgi akcyjnej?)

Akcje imienne JSW S.A. to akcje serii „A” i akcje serii „D”, które są zbywane uprawnionym pracownikom albo ich spadkobiercom przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Osoby uprawnione do akcji serii „C” JSW S.A. (akcje na okaziciela) będą uprawnione do dywidendy za 2011 r. jeżeli do dnia dywidendy zawrą umowę nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Czy muszę być wpisany do księgi akcyjnej?

Akcjonariusz, który posiada akcje imienne (akcje serii „A” i akcje serii „D”, które są zbywane uprawnionym pracownikom albo ich spadkobiercom przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji), aby otrzymać dywidendę musi być wpisany w dniu dywidendy do księgi akcyjnej spółki.

Wniosek o wpis do księgi akcyjnej jest składany przy zawarciu umowy nieodpłatnego nabycia ww. akcji JSW S.A.

Osoba, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej otrzymała, wraz z umową o nieodpłatne nabycie akcji, jeden egzemplarz wniosku o wpis do księgi akcyjnej.

Osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do księgi akcyjnej podpisywała oświadczenie o świadomości konsekwencji wynikających z braku złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej, w tym m.in. o braku możliwości wykonywania uprawnień majątkowych wynikających z akcji, tj. m.in. braku uprawnienia do otrzymania dywidendy.

Osoby, które nabywają akcje serii „C” JSW S.A., nie są wpisywane do księgi akcyjnej, ponieważ są to akcje na okaziciela. Uprawniony do akcji serii „C” JSW S.A. otrzyma dywidendę, jeżeli najpóźniej w dniu dywidendy zawrze umowę nabycia tych akcji. Akcje na okaziciela nie są wpisywane do księgi akcyjnej.

Kiedy zostanę wpisany do księgi akcyjnej?

Wpis do księgi akcyjnej jest dokonywany na wniosek akcjonariusza. Wniosek ten jest składany przy zawarciu umowy nieodpłatnego nabycia akcji  serii „A” i akcji serii „D” JSW S.A., które są zbywane uprawnionym pracownikom albo ich spadkobiercom przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Osoby, które zawarły umowę o nieodpłatne nabycie ww. akcji serii „A” i „D” JSW S.A. składały również wniosek owpis do księgi akcyjnej, chyba, że wyraźnie odmówiły jego złożenia.

Osoba, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej otrzymała, wraz z umową o nieodpłatne nabycie akcji, jeden egzemplarz wniosku o wpis do księgi akcyjnej.

Osoby, które nabywają akcje serii „C” nie składają wniosku o wpis do księgi akcyjnej, ponieważ są to akcje na okaziciela. Uprawniony do akcji serii „C” JSW S.A. otrzyma dywidendę, jeżeli najpóźniej w dniu dywidendy zawrze umowę nabycia tych akcji.

Wniosek o wpis do księgi akcyjnej jest następnie przesyłany do Ministra Gospodarki, który w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o zamiarze wpisu osoby do księgi akcyjnej może sprzeciwić się wpisaniu nabywcy akcji do księgi akcyjnej. Złożenie sprzeciwu powoduje wstrzymanie wpisu do księgi akcyjnej (art. 341 § 4 k.s.h.).

Jeżeli Minister Gospodarki nie zgłosi sprzeciwu w powyższym terminie nabywca akcji zostaje wpisany do księgi akcyjnej spółki. Oznacza to, że uprawniony pracownik z akcji imiennych, aby nabyć prawo do dywidendy za 2011 r. musi zawrzeć umowę nieodpłatnego nabycia akcji serii „A” albo serii „D”, w takim terminie aby umożliwić jego wpis do księgi akcyjnej przed dniem dywidendy.

Osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do księgi akcyjnej podpisywała oświadczenie o świadomości konsekwencji wynikających z braku złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej, w tym m.in. o braku możliwości wykonywania uprawnień majątkowych wynikających z akcji, tj. braku otrzymania dywidendy.

Co to jest dzień dywidendy?

Dzień dywidendy jest to dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (art. 348 § 2 k.s.h.).

Zgodnie z § 31 Statutu JSW S.A. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo na dzień przypadający nie później niż w okresietrzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 r. Oznacza, że osoby, które nabywają, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, akcje serii „A” i „D” JSW S.A. (akcje imienne), aby otrzymać dywidendę muszą na dzień 6 lipca 2012 r. być wpisane do księgi akcyjnej. Natomiast osoby, które są uprawnione do nabycia akcji serii „C” JSW S.A. (akcje na okaziciela), otrzymają dywidendę, jeżeli najpóźniej w dniu 6 lipca 2012 r. zawrą umowę nabycia tych akcji.  

W jakiej wysokości otrzymam dywidendę?

Zgodnie z art. 347 § 2 zd. 1 k.s.h. wysokość dywidendy jest uzależniona od ilości posiadanych akcji.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy wysokość dywidendy na jedną akcję wyniesie 5,38 zł.

Przykład:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku na dywidendę. W uchwale określono wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję – 5,38 PLN
Akcjonariusz posiada100 akcji JSW S.A. na dzień dywidendy (w przypadku akcji imiennych dodatkowo jest na ten dzień wpisany do księgi akcyjnej).
100(liczba posiadanych akcji) × 5,38 zł (dywidenda na jedną akcję) - 19%(podatek dochodowy)
Akcjonariusz otrzyma tytułem dywidendy kwotę 436 zł (538 zł – 19%x538 zł = 538 zł – 102 zł = 436 zł).

Kiedy otrzymam dywidendę?

Dla Akcjonariusza uprawionego do dywidendy istotne są dwie daty – dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)oraz dzień jej wypłaty.

Dzień wypłaty dywidendy jest to dzień od którego akcjonariusz może domagać się otrzymania dywidendy od spółki.

Zgodnie z § 31 Statutu JSW S.A. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dzień wypłaty dywidendy za akcje JSW S.A. został wyznaczony na dzień 24 lipca 2012 r.

Dla zobrazowania różnicy pomiędzy dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy posłużymy się przykładem:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku na dywidendę. W uchwale określono:
1) wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję – 5,38 PLN
2) dzień ustalenia prawa do dywidendy –6 lipca 2012 roku.
3) dzień wypłaty dywidendy - 24 lipca 2012 roku.
Akcjonariusz posiada 100 akcji JSW S.A. na dzień 6 lipca 2012 r. (w przypadku akcji imiennych dodatkowo jest na ten dzień wpisany do księgi akcyjnej).
100(liczba posiadanych akcji) × 5,38 zł (dywidenda na jedną akcję)- 19% (podatek dochodowy)
Akcjonariusz otrzyma tytułem dywidendy kwotę 435,78 zł  (538 zł – 19%x538 zł = 538 zł – 102,22 zł = 435,78 zł).
Akcjonariusz może domagać się wypłaty dywidendy w wysokości 435,78 zł. od dnia 24 lipca 2012 r.

W jaki sposób otrzymam dywidendę?

Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy z akcji materialnych (seria „A” „C” i „D” dla pracowników) JSW S.A. otrzymają dywidendę za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Dywidenda, w dniu jej wypłaty tj. dnia 24 lipca 2012 r. przelana zostanie automatycznie na rejestr prowadzony przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który posiada każdy Akcjonariusz, który zawarł umowę nieodpłatnego nabycia akcji JSW S.A.

Co zrobić aby otrzymać dywidendę na rachunek bankowy?

Akcjonariusz (serii „A”, „C” i „D” dla pracowników), który chce aby należna mu dywidenda została wypłacona automatycznie na rachunek bankowy 24 lipca powinien zgłosić się w dowolnym czasie, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy tj. 23 lipca 2012 r., do dowolnego Punktu Usług Maklerskich PKO Banku Polskiego lub Punktu Obsługi Klientów DM PKO Banku Polskiego w celu wskazania rachunku bankowego na który ma być dokonany przelew środków uzyskanych z dywidendy. Numer rachunku bankowego akcjonariusza,  na który ma zostać wypłacona dywidenda może także przekazać pełnomocnik/reprezentant akcjonariusza posiadając właściwe umocowanie.

Osoby, które posiadają dostęp do aplikacji internetowej w ramach posiadanego rachunku inwestycyjnego będą mogły podać numer rachunku bankowego przez internet.

Punkty Usług Maklerskich DM Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów DM PKO BP, w których można wskazać rachunek bankowy do wypłaty dywidendy znajduje się na stronie internetowej http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=placowki/zone=-1/section=ogol

W województwie śląskim funkcjonują następujące Punkty Usług Maklerskich DM Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów DM PKO BP, w których można wskazać rachunek bankowy do wypłaty dywidendy:

Punkt Usług Maklerskich
DM Banku Polskiego

Adres

Telefon

Godziny pracy/
rodzaj PUM

Oddział 1
w Będzinie

ul. Małachowskiego 33
42-500 Będzin

tel. (32) 368 66 57

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 5
w Bielsku Białej

ul. 1 Maja 17
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 487 23 00

pon.-pt. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Bielsku Białej

ul. 11 listopada 15
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 828 80 00 (33) 828 80 03

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 7
w Bielsku Białej

ul. Cieszyńska 390
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 487 22 00

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 6
w Bielsku Białej

ul. Doliny Miętusiej 3
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 819 64 80

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Bielsku Białej

ul. Grunwaldzka 41
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 487 22 90

pon. 08:00-15:00
wt.-pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 4
w Bielsku Białej

ul. Jutrzenki 22
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 816 07 39

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Bielsku Białej

ul. Piastowska 15
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 812 02 52 (33) 812 02 55

pon.-pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Bieruniu

ul. Granitowa 8
43-155 Bieruń

tel. (32) 218 50 91 (32) 218 50 90

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Blachowni

ul. Bankowa 1
42-290 Blachownia

tel. (34) 326 83 05

pon.-pt. 09:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Bytomiu

ul. Dworcowa 8
41-902 Bytom

tel. (32) 397 23 39 (32) 397 20 14

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Bytomiu

al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25
41-900 Bytom

tel. (32) 445 22 20

pon. 10:00-18:00
wt.-pt. 10:00-20:00
sob. 10:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Bytomiu

ul. Narutowicza 16
41-902 Bytom

tel. (32) 445 22 30

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Bytomiu

ul. Orzegowska 32
41-907 Bytom

tel. (32) 445 24 40

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Chorzowie

ul. Chopina 10
41-500 Chorzów

tel. (32) 358 08 20

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Chorzowie

ul. Ryszki 59
41-500 Chorzów

tel. (32) 349 66 42 (32) 349 66 43

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Chorzowie

ul. Sienkiewicza 1
41-500 Chorzów

tel. (32) 348 88 90

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Chorzowie

ul. Stefana Batorego 64
41-506 Chorzów

tel. (32) 348 89 15

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Cieszynie

ul. Głęboka 4
43-400 Cieszyn

tel. (33) 856 49 00 (33) 856 49 01

pon.-pt. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Cieszynie

ul. Kolejowa 25
43-400 Cieszyn

tel. (33) 857 40 03

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Czechowicach Dziedzicach

ul. Jana Pawła II 2
43-502 Czechowice Dziedzice

tel. (32) 214 74 00 (32) 214 74 32

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Czechowicach Dziedzicach

ul. Traugutta 20
43-502 Czechowice Dziedzice

tel. (32) 214 74 40 (32) 214 74 41

pon.-śr. 09:00-16:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Czeladzi

ul. Będzińska 80
41-250 Czeladź

tel. (32) 445 22 40

pon. 12:00-19:00
wt.-pt. 09:00-19:00
sob. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Czerwionce-Leszczynach

ul. Furgoła 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. (32) 432 79 30

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 7
w Częstochowie

ul. Jagiellońska 3/9
42-200 Częstochowa

tel. (34) 344 30 00

pon.-pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 6
w Częstochowie

ul. Kisielewskiego 8/16
42-200 Częstochowa

tel. (34) 344 30 10

pon. 09:00-20:00
wt. 09:00-16:00
śr.-pt. 09:00-20:00
sob. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Częstochowie

ul. Kordeckiego 2
42-200 Częstochowa

tel. (34) 365 15 75

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a
42-200 Częstochowa

tel. (34) 378 18 10 (34) 378 18 12

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Częstochowie

al. Najświętszej Maryi Panny 19
42-200 Częstochowa

tel. (34) 378 10 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Częstochowie

ul. Obr .Westerplatte 21
42-200 Częstochowa

tel. (34) 325 81 40

pon.-pt. 08:30-17:30
pełnozakresowy

Oddział 4
w Częstochowie

al. Pokoju 9
42-200 Częstochowa

tel. (34) 371 22 00

pon.-pt. 08:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Dąbrowie Górniczej

ul. Katowicka 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 445 24 50

pon.-śr. 09:00-16:00
czw.-sob. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Dąbrowie Górniczej

ul. Kościuszki 19
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 268 65 30 (32) 268 65 37

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Dąbrowie Górniczej

al. Piłsudskiego 29
41-303 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 295 80 00 (32) 295 80 63

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Dąbrowie Górniczej

ul. Sobieskiego 6
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 264 79 70

pon. 12:00-19:00
wt.-pt. 09:00-19:00
sob. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Gliwicach

ul. Boh. Getta Warszawskiego 2
44-100 Gliwice

tel. (32) 338 47 00 (32) 338 47 37

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice

tel. (32) 338 40 00 (32) 339 16 60

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 6
w Gliwicach

ul. Nowy Świat 9 D
44-100 Gliwice

tel. (32) 339 16 30

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Gliwicach

ul. Przyszowska 44
44-100 Gliwice

tel. (32) 445 22 50

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Gliwicach

ul. Reymonta 3
44-100 Gliwice

tel. (32) 445 22 60

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 7
w Gliwicach

ul. Spółdzielcza 33B/4B
44-100 Gliwice

tel. (32) 302 78 80

pon.-pt. 09:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 5
w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 37
44-100 Gliwice

tel. (32) 239 25 40

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 8
w Gliwicach

ul. Żurawia 55/2
44-100 Gliwice

tel. (32) 400 04 70

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Janowie

ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

tel. (34) 344 30 20

pon.-pt. 08:15-15:30
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Jastrzębiu Zdroju

al. Piłsudskiego 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 477 10 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Jaworznie

ul. Granitowa 4
43-600 Jaworzno

tel. (32) 357 97 36

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Jaworznie

ul. Grunwaldzka 55
43-600 Jaworzno

tel. (32) 618 27 60

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Jaworznie

al. Piłsudskiego 23 D
43-609 Jaworzno

tel. (32) 614 02 91

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Jaworznie

al. Tysiąclecia 85
43-603 Jaworzno

tel. (32) 616 82 60 (32) 616 82 61

pon.-wt. 08:30-15:30
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Kaletach

ul. 1 Maja 10
42-660 Kalety

tel. (34) 352 76 10

pon.-czw. 09:00-16:00
pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 3
w Katowicach

ul. Chopina 1
40-093 Katowice

tel. (32) 358 58 74

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Katowicach

ul. Damrota 23
40-022 Katowice

tel. (32) 358 50 00 (32) 358 50 09

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 11
w Katowicach

ul. Gawronów 22
40-527 Katowice

tel. (32) 357 97 66 (32) 357 97 69

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 12
w Katowicach

pl. K. Miarki 6
40-035 Katowice

tel. (32) 607 34 10 (32) 607 34 12

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 9
w Katowicach

al. Korfantego 46
40-161 Katowice

tel. (32) 259 64 98 (32) 259 64 90

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 18
w Katowicach

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

tel. (32) 606 96 60

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 10
w Katowicach

ul. Nikodema i Józefa Renców 30
40-878 Katowice

tel. (32) 357 97 70

pon. 11:00-18:00
wt.-pt. 09:00-18:00
sob. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 8
w Katowicach

ul. Pocztowa 5
40-002 Katowice

tel. (32) 358 58 11

pon.-pt. 09:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 14
w Katowicach

ul. Przedwiośnia 8 A
40-319 Katowice

tel. (32) 357 97 55

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 6
w Katowicach

ul. Pułaskiego 60
40-028 Katowice

tel. (32) 358 58 95 (32) 358 58 96

pon. 12:00-19:00
wt.-pt. 09:00-19:00
sob. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 13
w Katowicach

ul. Szewska 12
40-649 Katowice

tel. (32) 357 97 32

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 17
w Katowicach

ul. Szopienicka 58
40-331 Katowice

tel. (32) 357 97 41

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 7
w Katowicach

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

tel. (32) 358 59 19

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Katowicach

ul. Warszawska 7
40-950 Katowice

tel. (32) 357 90 62

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 15
w Katowicach

ul. Wiślana 2
40-219 Katowice

tel. (32) 357 97 76

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Katowicach

ul. Zawiszy Czarnego 16
40-950 Katowice

tel. (32) 609 09 70 (32) 609 09 71

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 4
w Katowicach

ul. Zielonogórska 1
40-710 Katowice

tel. (32) 358 57 60

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 16
w Katowicach

ul. Żurawia 80
40-684 Katowice

tel. (32) 445 24 60

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Kłobucku

ul. 11 listopada 8
42-100 Kłobuck

tel. (34) 317 43 60 (34) 317 43 61

pon.-pt. 08:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Knurowie

ul. Jana III Sobieskiego 6
44-194 Knurów

tel. (32) 445 22 70

pon.-pt. 08:30-17:30
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Koniecpolu

ul. Rynek 11
42-230 Koniecpol

tel. (34) 354 04 62 (34) 354 04 64

pon.-czw. 09:00-16:00
pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Krzepicach

ul. Szkolna 2
42-160 Krzepice

tel. (34) 344 30 30

pon.-pt. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Lublińcu

ul. Paderewskiego 9
42-700 Lubliniec

tel. (34) 310 68 50

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Łaziskach Górnych

os. Centrum 6
43-170 Łaziska Górne

tel. (32) 445 22 90

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Łazach

ul. Kościuszki 3
42-450 Łazy

tel. (32) 445 24 30

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Mikołowie

ul. Pszczyńska 5
43-190 Mikołów

tel. (32) 325 03 40

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Mysłowicach

ul. Brzęczkowicka 2C
41-412 Mysłowice

tel. (32) 222 99 71

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Mysłowicach

ul. Katowicka 75
41-400 Mysłowice

tel. (32) 223 26 83

pon.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Mysłowicach

ul. Krakowska 7
41-400 Mysłowice

tel. (32) 222 57 95

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Mysłowicach

ul. Wojska Polskiego 3
41-400 Mysłowice

tel. (32) 618 28 70

pon.-pt. 08:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Myszkowie

ul. 11 Listopada 28
42-300 Myszków

tel. (34) 344 30 70

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Ogrodzieńcu

pl. Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec

tel. (32) 670 97 82

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00>
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Piekarach Śląskich

ul. Cicha 21
41-943 Piekary Śląskie

tel. (32) 381 88 40

pon.-pt. 09:00-17:30
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Piekarach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 11
41-940 Piekary Śląskie

tel. (32) 445 24 70

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Porębie

ul. Przemysłowa 2
42-480 Poręba

tel. (32) 445 23 20

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Pszczynie

ul. Kilińskiego 7
43-200 Pszczyna

tel. (32) 449 29 10

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Pszowie

ul. P.Skwary 8
44-370 Pszów

tel. (32) 453 91 40 (32) 453 91 41

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Pyskowicach

ul. Wieczorka 26
44-120 Pyskowice

tel. (32) 333 00 14

pon.-pt. 09:00-17:30
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Raciborzu

ul. Mickiewicza 13 A
47-400 Racibórz

tel. (32) 453 94 50

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Raciborzu

ul. Pracy 21
47-400 Racibórz

tel. (32) 419 01 34

pon.-pt. 09:30-16:30
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Radlinie

ul. W.Korfantego 4
44-310 Radlin

tel. (32) 453 93 30

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Radzionkowie

ul. Szymały 5a
41-922 Radzionków

tel. (32) 445 23 30

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Rudzie Śląskiej

ul. 1 Maja 310
41-710 Ruda Śląska

tel. (32) 445 24 80

pon. 09:00-16:00
wt.-pt. 09:00-19:00
sob. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Rudzie Śląskiej

ul. Niedurnego 32
41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 342 71 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Rudzie Śląskiej

ul. Solidarności 9
41-706 Ruda Śląska

tel. (32) 342 46 30

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Rudzie Śląskiej

ul. Wolności 23
41-700 Ruda Śląska

tel. (32) 445 22 05

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Rybniku

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 3
44-200 Rybnik

tel. (32) 429 30 00 (32) 429 30 66

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Rybniku

ul. Kotucza 100
44-200 Rybnik

tel. (32) 429 38 50 (32) 429 38 51

pon.-pt. 11:00-18:00
sob. 11:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Rybniku

os. Południe 37
44-253 Rybnik

tel. (32) 432 79 40

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Rydułtowach

ul. Ofiar Terroru 3
44-280 Rydułtowy

tel. (32) 453 70 80

pon.-pt. 08:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Siemianowicach Śląskich

ul. Komuny Paryskiej 4 B
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. (32) 358 00 00 (32) 358 00 67

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Siemianowicach Śląskich

ul. Kościelna 32 A
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. (32) 604 18 70

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Siemianowicach Śląskich

ul. Wróblewskiego 26 A
41-106 Siemianowice Śląskie

tel. (32) 607 23 73

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00>
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Siewierzu

ul. Oleśnickiego 2
42-470 Siewierz

tel. (32) 445 23 40

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Skoczowie

ul. G. Morcinka 18
43-430 Skoczów

tel. (33) 487 22 10

pon.-czw. 09:00-16:00
pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 6
w Sosnowcu

ul. Główna 19
42-540 Sosnowiec

tel. (32) 445 23 50

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 20
41-200 Sosnowiec

tel. (32) 368 61 33 (32) 368 60 67

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 3
w Sosnowcu

ul. Kisielewskiego 17
41-219 Sosnowiec

tel. (32) 445 25 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Sosnowcu

ul. Trzeciego Maja 9
41-200 Sosnowiec

tel. (32) 269 82 80

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Strumieniu

ul. Rynek 24
43-246 Strumień

tel. (33) 856 39 41 (33) 856 39 42

pon.-pt. 09:00-16:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Szczekocinach

ul. Kościuszki 1
42-445 Szczekociny

tel. (34) 344 30 60

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Szczyrku

ul. Beskidzka 12
43-370 Szczyrk

tel. (33) 487 22 30

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Świętochłowicach

ul. Bytomska 23
41-600 Świętochłowice

tel. (32) 349 59 20

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Świętochłowicach

ul. Karpacka 31
41-608 Świętochłowice

tel. (32) 445 25 20

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 11:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Świętochłowicach

ul. Katowicka 31a
41-600 Świętochłowice

tel. (32) 358 09 80 (32) 358 09 39

pon.-pt. 09:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Tarnowskich Górach

al. Kwiatów 25
42-606 Tarnowskie Góry

tel. (32) 390 51 00

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Tarnowskich Górach

ul. Łotewska 6
42-612 Tarnowskie Góry

tel. (32) 285 55 61

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Tarnowskich Górach

ul. Rynek 14
42-600 Tarnowskie Góry

tel. (32) 392 88 00 (32) 392 88 04

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Tychach

ul. Budowlanych 55
43-100 Tychy

tel. (32) 327 08 84

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Tychach

ul. Dmowskiego 27
43-100 Tychy

tel. (32) 324 90 65 (32) 324 90 66

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Tychach

ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy

tel. (32) 329 13 14

pon.-pt. 08:30-15:30
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Tychach

al. Niepodległości 55
43-100 Tychy

tel. (32) 226 89 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Ustroniu

ul. Cieszyńska 15
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 27 27 (33) 852 54 10

pon.-pt. 09:00-16:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Wiśle

ul. 1 Maja 43
43-460 Wisła

tel. (33) 854 60 90

pon.-śr. 08:00-15:00
czw.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Wodzisławiu Śląskim

ul. Ks.W.Kubsza 6
44-300 Wodzisław Śląski

tel. (32) 459 26 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Woli

ul. Lipowa 5
43-225 Wola

tel. (32) 449 36 30

pon.-śr. 09:00-16:00
czw.-pt. 11:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Woźnikach

ul. Rynek 9
42-289 Woźniki

tel. (34) 352 12 80

pon.-pt. 08:45-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 4
w Zabrzu

ul. 3 Maja 33
41-800 Zabrze

tel. (32) 277 63 80

<tresc>pon.-pt. 10:00-17:00</tresc>
niepełnozakresowy

Oddział 5
w Zabrzu

ul. Dworcowa 4
41-800 Zabrze

tel. (32) 277 63 93

pon.-pt. 10:00-17:00
niepełnozakresowy

Oddział 3
w Zabrzu

ul. Krakowska 5 A
41-808 Zabrze

tel. (32) 373 60 30

<tresc>pon.-pt. 09:00-18:00</tresc>
pełnozakresowy

Oddział 2
w Zabrzu

ul. Ks. A. Korczoka 94
41-800 Zabrze

tel. (32) 373 60 50

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 6
w Zabrzu

ul. Plutonowego Rysz. Szkubacza 1
41-800 Zabrze

tel. (32) 445 23 70

pon. 12:30-19:00
wt.-pt. 09:00-19:00
sob. 09:00-16:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Zabrzu

pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze

tel. (32) 373 90 00 (32) 373 90 80

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 1
w Zawierciu

ul. Bohaterów Westerplatte 1
42-400 Zawiercie

tel. (32) 670 15 38

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

Oddział 2
w Żorach

os. 700-lecia PU 15
44-240 Żory

tel. (32) 475 95 90

pon.-pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Żorach

ul. Wodzisławska 4
44-240 Żory

tel. (32) 475 92 80 (32) 475 92 81

pon.-pt. 08:00-18:00
pełnozakresowy

Oddział 2
w Żywcu

ul. Dworcowa 40
34-300 Żywiec

tel. (33) 487 22 40

pon.-wt. 08:00-15:00
śr.-pt. 10:00-17:00
pełnozakresowy

Oddział 1
w Żywcu

ul. Rynek 8
34-300 Żywiec

tel. (33) 860 12 00

pon.-pt. 08:00-18:00
niepełnozakresowy

 

 

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP

Adres

Telefon/faks

Godziny pracy

POK Częstochowa

ul. Najświętszej Maryi Panny 19
42-200 Częstochowa

tel (34) 378 11 40
fax (34) 378 11 44

pon.-pt. 08:30-18:00

Jastrzębie Zdrój

al. Piłsudskiego 31
44-335 Jastrzębie Zdrój

tel (32) 477 10 21
fax (32) 477 10 23

pon.-pt. 08:00-16:00

POK Katowice

ul. Warszawska 7
40-009 Katowice

tel (32) 357 99 01
fax (32) 357 99 05

pon.-pt. 08:30-18:00

POK Racibórz

ul. Pracy 21
47-400 Racibórz

tel (32) 415 76 00
fax (32) 415 27 94

pon.-pt. 08:30-17:30

POK Sosnowiec

ul. Kilińskiego 20
41-200 Sosnowiec

tel (32) 368 65 99
fax (32) 785 51 53

pon.-pt. 08:30-17:30

 

Jak odbiorę dywidendę jeśli do dnia 23 lipca 2012 r. nie podam rachunku bankowego?

Akcjonariusze, którzy do dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy tj. dnia 23 lipca 2012 r. nie wskażą rachunków bankowych do przelewu środków będą mogli  wypłacić gotówkę w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego S.A. lub złożyć w dowolnym oddzialePKO Banku Polskiego S.A.dyspozycję przelewu środków po wskazaniu rachunku bankowego.

Osoba, która nie poda rachunku bankowego do dnia 23 lipca 2012 r. również otrzyma dywidendę.

AKCJE NIEPRACOWNICZE

Osoby, które posiadają inne akcje niż akcje pracownicze otrzymają dywidendę na swój rachunek maklerski.  Szczegółowych informacji w zakresie wypłaty dywidendy powinien udzielić Dom Maklerski w którym zarejestrowane są akcje na rachunku maklerskim.Aktualności